Veri Sahibi Başvuru Formu

GÜLSOY OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş
KVKK BAŞVURU FORMU
GENEL AÇIKLAMALAR
1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.


2. Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan Gülsoy Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye (“GÜLSOY OTOMOTİV”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.


3. Bu kapsamda “yazılı” olarak GÜLSOY OTOMOTİV’e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;


a) Islak imzalı bir nüshasının bizzat elden, noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla “Şenlikköy Mahallesi Akasya Sokak No:22 Florya/Bakırköy İstanbul” adresine iletilmesi,


b) Doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya GÜLSOY OTOMOTİV’’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@gulsoyotomotiv.com.tr adresine,
İletilebilecektir.


4. Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular GÜLSOY OTOMOTİV’in internet sitesi üzerinden yapılacaktır.


5. GÜLSOY OTOMOTİV’e iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin GÜLSOY OTOMOTİV’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. GÜLSOY OTOMOTİV’in vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.


6. Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.


7. GÜLSOY OTOMOTİV’in başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

A. Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri
İsim:
Soy İsim:
T.C. Kimlik No:
Telefon No:
E-posta:
Adres:


B. Başvuru Sahibinin GÜLSOY OTOMOTİV ile Olan İlişkisi
Lütfen GÜLSOY OTOMOTİV’le olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)
Müşteri
Çalışan Adayı
Eski Çalışan
İş Ortağı
Üçüncü Taraf Firma Çalışanı
Diğer:………………………………....
…………………………………………………
GÜLSOY OTOMOTİV içerisinde kişisel verilerinizi toplayan Birim (Belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte, belirtmeniz halinde başvurunuz daha hızlı sonuçlandırılabilecektir.): …………………….........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..

***Eski çalışansanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz
Çalıştığınız yıllar:…………..
……………………………...
Çalıştığınız birim:…………..
……………………………...
***Çalışan adayıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz
İş başvurusunda bulunduğunuz tarih:………...
……………………………..
İş başvurusunun yapılış şekli:………………………..
……………………………...
***Üçüncü taraf firma çalışanıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz
Çalıştığınız firmanın unvanı:………………………
………………………………
Çalıştığınız pozisyon:……….
……………………………….
………………………………
C. Kanun Kapsamındaki Talebinize İlişkin Detaylar
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….


D. Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Seçilecek Yöntem
Adresime gönderilmesini istiyorum 
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum
(e-posta yönteminin seçilmesi halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilecektir.)
Elden teslim almak istiyorum
(vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin veya yetki
belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

İşbu form, GÜLSOY OTOMOTİV’le olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, GÜLSOY OTOMOTİV tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için GÜLSOY OTOMOTİV tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde GÜLSOY OTOMOTİV, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı soyadı :
Başvuru tarihi :
İmza :