Bilgilendirme

Elde edilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması kanunu uyarınca veri sorumlusu olan GÜLSOY OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Gülsoy Otomotiv” veya “Şirket”) tarafından bu bildirimle açıklanacak kapsamda işlenecektir.

Gülsoy Otomotiv olarak elde ettiğimiz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iletişim bilgilerinizin güncellenmesi, izinli iletişim faaliyetlerinin ve servis süreçlerinin yürütülmesi, memnuniyetinizin ölçülmesi, müşteri etkinliklerine ilişkin operasyonların yürütülmesi, şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, satış kayıtlarının sistemde açılması, satış ve satış sonrasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında ilgili süreçlerin yürütülmesi, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali işlemlerin yürütülmesi ile ilgilenilen model hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması amaçları için işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve bu kapsamda araç test sürüşlerinin düzenlenmesi; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile müşteriye indirim hakkediş oranlarındaki değişikliklerin sunulabilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları hakkında da sizi bilgilendirmek isteriz. Kişisel verileriniz; önceden sayılmış olan kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca iş birliği içerişinde olduğumuz Gülsoy Artı Sigorta’ya, çalıştığımız diğer sigorta şirketlerine, Mercedes-Benz Türk Anonim Şirketi/ Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi’ne, yazılım ve teknik hizmet alınan firmalara (Autoline, Saleceforce vb.), iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin detaylı bilgilere, https://www.gulsoyotomotiv.com.tr/yasal-bilgilendirme adresinde yer alan Gülsoy Otomotiv Aydınlatma Metni’nden erişebilirsiniz.

Size ayrıca, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebine ilişkin bilgi vermek isteriz. Şirketimiz tarafından Kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamdaki çeşitli kanallarla ve çeşitli hukuki sebeplere dayanarak; önceden sayılmış olan kişisel veri işleme amaçlarıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; izinli iletişim faaliyetlerini gerçekleştirebilmemiz ve bu çerçevede onayınızın elde edilmesine ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle izinli iletişim formları ile; fiziki ortamda bayilerimiz kanalıyla; müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış kayıtlarının sistemde açılması ve bu çerçevede, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali işlemlerin yürütülmesi ile ilgilenilen model hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması amaçlarıyla ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleriyle toplanmaktadır.


Bu kapsamda, size kişisel veri sahibi olmanız dolayısıyla sahip olduğunuz haklar konusunda bilgilendirme yapacağız. Kişisel veri sahibi olarak;


• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Kişisel veri sahipleri olarak söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.gulsoyotomotiv.com.tr/yasal-bilgilendirme adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde halinde, Şenlikköy Mah. Akasya Sok. No: 22 Florya Bakırköy/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in
veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@gulsoyotomotiv.com.tr adresine iletebilirsiniz. Gülsoy Otomotiv, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

GÜLSOY OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ